Defects in Semiconductors I

Paper Title Page

Authors: Nikita S. Averkiev, A.A. Gutkin, E.B. Osipov, M.A. Reshchikov, V.R. Sosnovskij
31
Authors: N.P. Baran, V.Ya. Bratus, V.M. Maksimenko, A.V. Markov, Yu.G. Semenov
39
Authors: S.M. Yakubenya, K.F. Schtel'makh
45
Authors: F.P. Korshunov, T.A. Prokhorenko, N.A. Sobolev, E.A. Kudriavtseva
51
Authors: N.V. Baidus, B.I. Bednyi, T.V. Belich, D.I. Tetelbaum
57
Authors: T.Yu. Bilgildeyeva, T.A. Polyanskaya, A.A. Kopylov, A.A. Shakmaev
61

Showing 1 to 10 of 84 Paper Titles