Precision Machining of Advanced Materials

Paper Title Page

Authors: Hong Ho Cheng, H.Y. Tsai, Yue Long Huang
1
Authors: Wun Chet Davy Cheong, Liang Chi Zhang, Hiroaki Tanaka
31
Authors: Hou Jiang Zhang, Wu Yi Chen, Ding Chang Chen, Liang Chi Zhang
43
Authors: Tian Shu Liu, Bruno A. Latella, Liang Chi Zhang
53
Authors: Ming Chen, Fang Hong Sun, Bing Yuan Xue
61
Authors: Hiroaki Tanaka, Shoich Shimada, Naoya Ikawa, M. Yoshinaga
69
Authors: T. Kato, Hitoshi Ohmori, C. Zhang, T. Yamazaki, Y. Akune, K. Hokkirigawa
91

Showing 1 to 10 of 19 Paper Titles