Self-Propagating High-Temperature Synthesis

Paper Title Page

Authors: T.P. Ivleva, A.G. Merzhanov
13
Authors: Zheng Yi Fu, Hao Wang, Wei Min Wang, Q.J. Zheng, R.-Z. Yuan
41
Authors: A.Yu. Gordopolov, S.G. Vadchenko, A.S. Mukas'yan
45
Authors: A.Yu. Gordopolov, Yury A. Gordopolov, V.M. Fedorov, R.M. Shikhverdiev
49
Authors: Xiao Dong He, Jie Cai Han, Xing Hong Zhang
51

Showing 1 to 10 of 34 Paper Titles