Bioceramics 14

Paper Title Page

Authors: Isamu Yamaguchi, Masao Sakane, Akiyoshi Osaka, M. Tanaka
13
Authors: F. Dabbarh, A. Rodrigues El Zein, C. Chaput
17
Authors: Hyun Seung Ryu, H.J. Youn, Ki Sup Hong, Seon Jin Kim, D.H. Lee, Bong-Soon Chang, C.K. Lee, S.S. Chung
21
Authors: Shi Hong Li, K. de Groot, Pierre Layrolle
25
Authors: Regina Kijkowska, Shu Jie Lin, Racquel Z. LeGeros
31
Authors: C. Du, Fu Zhai Cui, K. de Groot, Pierre Layrolle
39

Showing 1 to 10 of 159 Paper Titles