SiAlONs

Paper Title Page

Authors: I.-Wei Chen, R.A. Shuba, M.Y. Zenotchkine
65
Authors: Mamoru Mitomo, C.M. Wang, Fang Fang Xu, Naoto Hirosaki, Y. Bando
79
Authors: Katsutoshi Komeya, Junichi Tatami, Mikinori Hotta, C. Zhang, Takeshi Meguro, Yi Bing Cheng
87
Authors: Ian William Murray Brown, G.C. Barris, M.E. Bowden, Kenneth MacKenzie, C.M. Sheppard, G.Vaughan White
95
Authors: Junichi Tatami, Moegi Iguchi, Mikinori Hotta, Cheng Zhang, Katsutoshi Komeya, Takeshi Meguro, Mamoru Omori, Toshio Hirai, Manuel E. Brito, Yi Bing Cheng
105
Authors: Guo Jun Zhang, Jian Feng Yang, Motohide Ando, Tatsuki Ohji
123
Authors: M.H. Lewis, N. Gajom, Richard Dobedoe, A.H. Jones
129
Authors: Michael J. Hoffmann, Stefan Holzer
141

Showing 11 to 20 of 35 Paper Titles