Advances in Abrasive Technology VI

Paper Title Page

Authors: Ji Wang Yan, Takeo Sasaki, Junichi Tamaki, Akihiko Kubo, T. Sugino
3
Authors: K. Hayashi, I. Inasaki, Toshiaki Wakabayashi, Satoshi Suda, Shinya Suzuki, H. Yokota, Tomohiro Aoyama, M. Nakamura
9
Authors: Jun Shimizu, H. Tanaka, Lian Zhou, Hiroshi Eda
21
Authors: Ren Ke Kang, Xiao Guang Guo, Dong Ming Guo, Zhu Ji Jin
33
Authors: Qing Liang Zhao, Ming Jun Chen, Ying Chun Liang, Shen Dong, K. Cheng
39

Showing 1 to 10 of 98 Paper Titles