Testing and Evaluation of Inorganic Materials II

Volume 492

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.492

Paper Title Page

Authors: Jun Jie Qin, Wu Yao, Jun Qing Zuo, Hai Yong Cao

Abstract: This paper gives an assessment on the electrical conductivity of different additive fillers (graphite, multi-walled carbon nanotubes) into...

185
Authors: Qiang Chen, Jin Xu Li, Li Hui Zhang, Yang Bai, Yan Jing Su, Li Jie Qiao, Alex A. Volinsky

Abstract: (K,Na)NbO3-based piezoelectric ceramics are promising candidates for practical applications of lead-free piezoelectric materials...

189
Authors: Yue Fang Wang, Xiu Jie Yi, Wei Pan, Guo Zhong Zang, Juan Du

Abstract: Lead-free (1-x-y)Na1/2Bi1/2TiO3-xBaTiO3-yBiFeO3 ceramics were synthesized by ordinary...

194
Authors: Guang Zhi Gao, Yan Gai Liu, Zhao Hui Huang, Ming Hao Fang

Abstract: In this paper, Na0.54K0.42Li0.4NbO3 nano-powders were prepared by the sol-gel method,...

198
Authors: Xi Wei Qi, Xiao Yan Zhang, Xuan Wang, Hai Bin Sun, Jian Quan Qi

Abstract: BiFeO3 thin films were spin-coated on conductive indium tin oxide (ITO)/glass substrates by a simple sol-gel possess annealed at...

202
Authors: Min Chen, X.A. Mei, A.H. Cai, J. Liu, Chong Qing Huang

Abstract: Dy2O3-doped bismuth titanate (Bi4-xDyxTi3O12: BDT) thin films with random...

206
Authors: Min Chen, X.A. Mei, J. G. Liu, J. Liu, Chong Qing Huang

Abstract: The electrical properties of Eu-doped bismuth titanate,Bi4-xEuxTi3O12 (BET) ceramics prepared by...

210
Authors: Chong Qing Huang, M. Chen, X.A. Mei, Y.H. Sun, J. Liu

Abstract: Bi3.25Gd0.75Ti2.97V0.03O12 (BGTV)ceramic were prepared by solid state reaction. These...

214
Authors: Guo Xi Jin, Xiao Bo Wu, Ling Di Chen, Yan Xue Tang, Ben Xue Jiang, Yu Bai Pan, Da Zhi Sun

Abstract: La3+ doped textured ceramics CaBi4-xLaxTi4O15 were prepared by oriented consolidation of...

218
Authors: J. Liu, M. Chen, X.A. Mei, Y.H. Sun, Chong Qing Huang

Abstract: Tb-doped bismuth titanate (Bi4-xCexTi3O12: BCT) and pure...

222

Showing 41 to 50 of 126 Paper Titles