Atomic Structures of High-Tc Superconductors

Volume 129

doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.129

Paper Title Page

Authors: Z.L. Wang, R. Kontra, A. Goyal, D.M. Kroeger
1
Authors: B. Chenevier, Shushi Ikeda, H. Kumakura, K. Togano, Satoru Okayasu, Y. Kazumata
17
Authors: J. Yuan, N.D. Browning, L.M. Brown
49
Authors: W. Zhou, David A. Jefferson, Wen Yan Liang
65
Authors: Jin Xi Liu, S.W. Pierson, G.C. Spalding, Ji Chun Wan, A.M. Goldman
85
Authors: H. Matsuhata, Kotaro Kuroda, Y. Kasai, P. Bodin, S. Sakai
129

Showing 1 to 10 of 17 Paper Titles