Shape Memory Materials and their Applications

Paper Title Page

Authors: T.W. Duerig, A.R. Pelton
1
Authors: Harald Fischer, B. Vogel, A. Grünhagen, K.P. Brhel, M. Kaiser
9
Authors: Xu Jun Mi, Ming Zhu, Ya Ming Kou, Jin Fang Guo, Wei Dong Miao
25
Authors: Chao Li, Chen Wei Zou, Zhang Quan Peng, He Ping Ma
29
Authors: Chun Cai Zhang, Shuo Gui Xu, Jia Lin Wang, Bao Qing Yu, Qiu Lin Zhang
33
Authors: Jia Lin Wang, Shuo Gui Xu, Xue Song Zhang, Chong Mao Li, Chun Cai Zhang
41
Authors: Shuo Gui Xu, Chun Cai Zhang, Shou Cheng Li, Jiacan Su, Jia Lin Wang
45

Showing 1 to 10 of 132 Paper Titles