Functionally Graded Materials VII

Paper Title Page

Authors: Chang Chun Ge, Zhang Jian Zhou, Yun Han Ling
11
Authors: Michael M. Gasik
17
Authors: Michael M. Gasik, Bao Sheng Zhang, Omer Van der Biest, Jef Vleugels, Guy Anné, Stijn Put
23
Authors: Stijn Put, Jef Vleugels, Guy Anné, Omer Van der Biest
33
Authors: Wei Lin, Xin De Bai, Yun Han Ling, Zuoz Hong Jiang, Zhi Peng Xie
55

Showing 1 to 10 of 161 Paper Titles