Identification and Simulation of Elastic-Plastic Deformation Model

Abstract:

Article Preview

Info:

Periodical:

Edited by:

Jaroslav Pokluda

Pages:

315-318

DOI:

10.4028/www.scientific.net/MSF.482.315

Citation:

Ł. Maciejewski et al., "Identification and Simulation of Elastic-Plastic Deformation Model", Materials Science Forum, Vol. 482, pp. 315-318, 2005

Online since:

April 2005

Export:

Price:

$35.00

[1] J. Kaleta: The experimental foundations of energetical fatigue hypothesis formulation, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (1998).

[2] P.J. Armstrong, C.O. Frederick: A Mathematical representation of the Multiaxial Baushinger Effect, G.E.G. B Report RD/N731, (1966).

[3] Ł. Maciejewski, W. Myszka, G. Ziętek: Zmeczeniowe hipotezy energetyczne dla obciażeń programowanych i pseudolosowych: symulacja i eksperyment, materials of II Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Augustów June 4-7 2003, pp.223-226.

In order to see related information, you need to Login.