Effects of Electromagnetic Pump Casting on Microstructure and Mechanical Properties of ZLSi9Mg Casting Aluminum Alloy

Abstract:

Article Preview

Info:

Periodical:

Materials Science Forum (Volumes 546-549)

Edited by:

Yafang Han et al.

Pages:

923-928

Citation:

J. Z. Dang et al., "Effects of Electromagnetic Pump Casting on Microstructure and Mechanical Properties of ZLSi9Mg Casting Aluminum Alloy", Materials Science Forum, Vols. 546-549, pp. 923-928, 2007

Online since:

May 2007

Export:

Price:

$41.00

[1] Cao Zhiqiang, Zhang Yongan, Jin Junze. [J], Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 1997�7�S1��348-350.

[2] Zi Bingtao, Liu Jinwen, Yao Kefu. Tian Jin Metallurgy, 2002�no. 5�5-10. Fig. 6 spiral samples.

[3] Misra A K. A Novel [J]. Metallurgical Transactions A, Jul 1985, 16A: 1354-1355.

[4] Wang Yan, Bian, Xiufang, Xu Changye. [J]. Acta Metallurgica. 2000, 36 (2): 159-161.

[5] Ban Chunyan, Ba Qixian, Cui Jianzhong, Zeng Guiyi. Journal of Northeastern University(Natural Science). 2002, 23(8): no. 8.

[6] Xu Guangming , Bao Weiping, Cui Jianzhong. Special Casting & Nonferrous Alloys. 2003: no. 6.

[7] Zhong Yunbo, Sun Qiuxia, Jiang Zhiwen, Deng Kang, Xu Kuang-di. Acta Metallrugica Sinica. 2003, 39(12): no. 12: 1269-1275.

[8] Xu Guangming, Bao Weiping, Cui Jianzhong, Gu Xiaofenging. Journal of Northeastern University(Natural Science). 2004, 25(1): no. 1.

[9] Ban Chunyan, Ba Qixian, Cun Jianzhong. The laboratory of the study on the course of material electromagnetism in Northeastern University, (2001).

[10] Hans Conrad. [J]. Materials Science and Engineering, Aug 2000, A287: 205-212.

[11] Dang Jingzhi Yang Jing Cheng Jun. Acta Armamentarii. 2003, 24 (5): no. 2: 286-288.

[12] Han Zhicheng. [A]. Publishing Company of Metallurgy Industry, (2001).

[13] Li Hui, Bian Xiufang, Liu Xiangfa. [J], Special Casting & Nonferrous Alloys. 1996�3: 8-10.