Shallow Impurities in Semiconductors IV

Volumes 65-66

doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.65-66

Paper Title Page

Authors: T.D. Harris, J.K. Trautman, J.I. Colonell
21
Authors: Wan Quan Shi, Qing Run Hou, Shi Xiang Liu, Xue Jun Liu, Zheng Qing Fu, Zhi Jing He, L.W. Lu
29
Authors: Zhi Heng Lu, Su Jie Li, Yan Luo
35
Authors: E.F. Schubert, R.F. Kopf
53
Authors: A.A. Bernussi, J.A. Brum, P. Motisuke, P. Basmaji, M. Siu Li, O. Hipólito
67
Authors: J.C.M. Henning, Y.A.R.R. Kessner, Paul M. Koenraad, M.R. Leys, A.P.J. Voncken, W.C. van der Vleuten, J.H. Wolter
73

Showing 1 to 10 of 72 Paper Titles