Paper Title
Page
Authors: Jie Li, Xian Quan Jiang
Abstract:The microstructure and mechanical properties of AZ31 magnesium alloys were investigated in this paper. AZ31 magnesium alloys were...
53
Authors: Zheng Jia, Zhi Qiang Zhang, Qi Chi Le, Jian Zhong Cui
Abstract:Effect of different melt temperatures, holding time, cooling rate and C2Cl6 degasser treatment on the density of...
57
Authors: Bin Chen, Ji Luo, Quan Yuan, Ding Fei Zhang, Guo Zheng Quan
Abstract:The mechanical response and failure of the specimens of magnesium alloy AZ61 with different heating rates (HR) and loading rates (LR) were...
63
Authors: J.P. Mo, Xiao Nong Cheng, J.M. Ru, Xiao Jing Xu
Abstract:Three kinds of magnesium alloy (AZ31) with different initial microstructure were subjected to tensile deformation. The microstructure before...
68
Authors: Jian Peng, Jian Quan Tao, Shi Bo Fan, Fu Sheng Pan
Abstract:The influence of melt superheating treatment on microstructure of as cast AZ61 magnesium alloy was investigated at the melt superheating...
74
Authors: Ming Bo Yang, Cai Yuan Qin, Yi Zhu, Liang Cheng
Abstract:In this paper, the effect of adding 1.0 wt.% Ce on the as-cast microstructure and mechanical properties of the Mg-3.8Zn-2.2Ca (wt.%)...
80
Authors: Yan Yang, Xiao Dong Peng, Wei Dong Xie, Qun Yi Wei, Gang Chen, Zhong Hua Su
Abstract:Mg-9Li-3Al-xSr alloys were prepared in vacuum furnace under the protection of argon atmosphere. Effects of Sr content on microstructure and...
84
Authors: Bin Jiang, Qing Shan Yang, Liang Gao, Fu Sheng Pan
Abstract:The microstructure evolution of the extruded Mg-9Li-1Al (LA91) during rolling was investigated taking account of effects of different routes...
90
Authors: Shu Bo Li, Han Li, Jian Hui Li, Wen Bo Du, Zhao Hui Wang
Abstract:The microstructures and mechanical properties of the Mg-Zn-Er alloys have been investigated. The results show that the alloying elements...
96
Authors: Jing Yuan Li, Jia Fei Wang, Dong Liang Zhang, Xin Kui Wang
Abstract:The microstructure, texture and basic stamping properties of AZ31 magnesium sheet are studied in this paper with optical microscopy (OM),...
101
Showing 11 to 20 of 137 Paper Titles