Paper Title
Page
Authors: Chun Hong Mu, Ying Li Liu, Yuan Qiang Song, Huai Wu Zhang, Peng Liu
Abstract:CaCu3Ti4O12 presents colossal dielectric permittivity within a large temperature and frequency range, which...
321
Authors: Guo Xin Hu, Feng Gao, Xiao Cao, Liang Liang Liu
Abstract:The Ba0.6Sr0.4TiO3 (BSTO) ceramics were prepared by a traditional electrical ceramic method. Effects of co-doping low...
327
Authors: Yong Jun Gu, Jin Liang Huang, Li Hua Li, Ke Zhang, Xiao Wang, Qian Li, Xiao Hua Tan, Hui Xu
Abstract:Anisotropic BaBi4Ti4O15 powder was synthesized by a molten salt synthesis (MSS) method in...
333
Authors: Min Sun, Dong Yu Xu, Shi Feng Huang
Abstract:1-3 polymer-based piezoelectric composites were fabricated using epoxy as the matrix by the cut-filling method. The influences of PMN volume...
339
Authors: Zhuan Lan Sun, Xiao Qing Zhang, Gong Xun Cao, Ke Xing Lou, Zhong Fu Xia
Abstract:The thermal stability of piezoelectric d33 coefficients and charge dynamics in the piezoelectret films with tailored...
343
Authors: Chun Huy Wang
Abstract:Lead-free (1-x)(Bi0.5Na0.5)TiO3–x(Na0.5K0.5)NbO3 ...
348
Authors: Shu Juan Kuang, Xin Gui Tang, Jun Bo Wu, Yan Ping Jiang, Qiu Xiang Liu
Abstract:Lead-free ceramics with the composition of Mn-doped Ba(Zr0.06Ti0.94)O3 – xmol%MnO2...
354
Authors: G. Cao, Xiao Qing Zhang, Z. Sun, Ke Xing Lou, Z. Xia
Abstract:Laminated fluoropolymer films with regular void structure, fabricated by using a process consisting of the patterning and fusion bonding...
359
Authors: Li Ma, Zhao Quan Gong, Yong Qin Liu, Qi Zhuang He, Dong Fang Xu, Da Zhi Sun
Abstract:Ferroelectric BaTiO3/polyvinylidene fluoride (BaTiO3/PVDF) composites were prepared by a coating technique. It was...
366
Authors: Jiang Ying Wang, Jing Ji Zhang
Abstract:The structural and dielectric properties of Si-B-O doped Ba0.60Sr0.40TiO3 (BST) glass-ceramics prepared by...
370
Showing 61 to 70 of 147 Paper Titles