Papers by Author: A.Yu. Korobeinikov

Paper TitlePage

Authors: Mikhail A. Uimin, A.Yu. Korobeinikov, Anatoly Ye. Yermakov, V.I. Khrabrov, A.K. Shtolz
289
Authors: Anatoly Ye. Yermakov, Mikhail A. Uimin, A.A. Mysik, A.Yu. Korobeinikov, A.V. Korolyov, N.V. Mushnikov, T. Goto, V.S. Gaviko, N.N. Shchegoleva
455
Authors: Anatoly Ye. Yermakov, V.L. Gapontzev, V.V. Kondratyev, Yuri N. Gornostyrev, Mikhail A. Uimin, A.Yu. Korobeinikov
577
Authors: Anatoly Ye. Yermakov, N.V. Mushnikov, Mikhail A. Uimin, N.K. Zajkov, A.Yu. Korobeinikov, A.K. Shtolz, V.V. Serikov
907
Showing 1 to 5 of 5 Paper Titles