Papers by Author: H. Chen

Paper TitlePage

Authors: P.E. Mallon, T.H. Berhane, C.J. Greyling, W.L. Vosloo, H. Chen, Yan Ching Jean
322
Authors: J. Zhang, H. Chen, R. Zhang, Ying Li, Ryoichi Suzuki, Toshiyuki Ohdaira, Yan Ching Jean
367
Authors: H. Chen, R. Zhang, Ying Li, Jun Jie Zhang, Yi Chu Wu, T.C. Sandreczki, P.E. Mallon, Toshiyuki Ohdaira, Ryoichi Suzuki, X. Gu, T. Nguyen, Yan Ching Jean
274
Authors: H. Chen, Lian Meng Zhang, L.M. Hu, G.Y. Jia, Wen Hai Luo, S. Yu, Zhi Qiang Cheng
163
Authors: R. Zhang, P.E. Mallon, H. Chen, C.M. Huang, Jun Jie Zhang, Ying Li, H. Cao, Q. Peng, J.R. Richardson, Y.Y. Huang, T.C. Sandreczki, Yan Ching Jean, Ryoichi Suzuki, Toshiyuki Ohdaira, B. Nielsen
505
Authors: P.E. Mallon, C.M. Huang, H. Chen, R. Zhang, M.H.S. Gradwell, Yan Ching Jean
281
Authors: Ying Li, R. Zhang, H. Chen, J. Zhang, Ryoichi Suzuki, Toshiyuki Ohdaira, M.M. Feldstein, Yan Ching Jean
319
Authors: H. Chen, Lian Meng Zhang, G.Y. Jia, Wen Hai Luo, S. Yu
159
Showing 1 to 8 of 8 Paper Titles