Papers by Author: Isao Okada

Paper TitlePage

Authors: J. Nozaki, M. Aizawa, Hiroshi Uchida, Hiroshi Suemasu, Kiyoshi Itatani, Akira Nozue, Isao Okada, Morio Matsumoto, Hideo Matsumoto, Yoshiaki Toyama
603
Authors: W. Nishine, Mamoru Aizawa, Masahiro Nawa, Kiyoshi Itatani, Hiroshi Suemasu, Akira Nozue, Isao Okada
213
Authors: Kiyoshi Itatani, Ryuji Tsukamoto, Hiroshi Uchida, Mamoru Aizawa, Anne C.A. Delsing, H.T. Hintzen, Isao Okada
91
Authors: Mamoru Aizawa, Hiroki Shinoda, Hiroshi Uchida, Kiyoshi Itatani, Isao Okada, Morio Matsumoto, Hikaru Morisue, Hideo Matsumoto, Yoshiaki Toyama
647
Authors: Mamoru Aizawa, M. Ito, Kiyoshi Itatani, Hiroshi Suemasu, Akira Nozue, Isao Okada, Minoru Matsumoto, M. Ishikawa, Hiroshi Matsumoto, Yoshiaki Toyama
465
Authors: Isao Okada, S. Okazaki, H. Horinouchi, Yoshinari Miyamoto
175
Showing 1 to 9 of 9 Paper Titles