Papers by Author: Mikhail A. Uimin

Paper TitlePage

Authors: V.V. Serikov, N.M. Kleinerman, A.V. Vershinin, E.V. Beloserov, N.V. Mushnikov, G.V. Ivanova, N.N. Shchegoleva, Mikhail A. Uimin
Abstract: Structure and mechanical properties of high-strength alloys on the basis of the Fe-Cr-Co system with W, Ga, Cu and Al additives have been investigated by the Mossbauer technique. It is shown that the magnitude of yield strength is independent of the dopants, whereas the relative elongation is controlled by the process of phase separation in the alloys which is dependent on additions.
388
Authors: Mikhail A. Uimin, A.Yu. Korobeinikov, Anatoly Ye. Yermakov, V.I. Khrabrov, A.K. Shtolz
289
Authors: Katsumasa Hirose, Shizuka Kitashima, Mamoru Senna, Mikhail A. Uimin, Anatoly Ye. Yermakov
499
Authors: Anatoly Ye. Yermakov, Mikhail A. Uimin, A.A. Mysik, A.Yu. Korobeinikov, A.V. Korolyov, N.V. Mushnikov, T. Goto, V.S. Gaviko, N.N. Shchegoleva
455
Authors: Anatoly Ye. Yermakov, Mikhail A. Uimin, A.V. Shangurov, Alexander V. Zarubin, Y.V. Chechetkin, A.K. Shtolz, V.V. Kondratyev, G.N. Konygin, Y.P. Yelsukov, Stefano Enzo, P.P. Macrí, R. Frattini, Neil Cowlam
147
Authors: V.A. Ivchenko, N. Wanderka, U. Czubayko, Volkmar Naundorf, Anatoly Ye. Yermakov, Mikhail A. Uimin, H. Wollenberger
709
Authors: Anatoly Ye. Yermakov, V.L. Gapontzev, V.V. Kondratyev, Yuri N. Gornostyrev, Mikhail A. Uimin, A.Yu. Korobeinikov
577
Authors: Anatoly Ye. Yermakov, N.V. Mushnikov, Mikhail A. Uimin, N.K. Zajkov, A.Yu. Korobeinikov, A.K. Shtolz, V.V. Serikov
907
Authors: Anatoly Ye. Yermakov, Mikhail A. Uimin, Vadim R. Galakhov, A.A. Mysik, O.V. Koryakova, V.G. Kharchuk, V.A. Vykhodetz, V.S. Gaviko, K. Kuepper, S. Robin, M. Neumann
43
Showing 1 to 9 of 9 Paper Titles