Papers by Author: Mitsuru Hasegawa

Paper TitlePage

Authors: Atsuo Kawasuso, Masashi Suezawa, Mitsuru Hasegawa, S. Yamaguchi, Koji Sumino
1177
Authors: Yasunori Tanaka, Naoto Kobayashi, Mitsuru Hasegawa, M. Ogura, Sadafumi Yoshida, Yuuki Ishida, Hajime Okumura, Hisao Tanoue
917
Authors: Mitsuru Hasegawa, M. Ogura, Daisuke Takeuchi, Sadanori Yamanaka, Hideyuki Watanabe, Shien Ri, Naoto Kobayashi, Hideyo Okushi, Takashi Sekiguchi
171
Authors: Yasunori Tanaka, Naoto Kobayashi, Hajime Okumura, Ryoichi Suzuki, Toshiyuki Ohdaira, Mitsuru Hasegawa, M. Ogura, Sadafumi Yoshida, Hisao Tanoue
909
Authors: Yigang Chen, Mitsuru Hasegawa, S. Yamanaka, Hideyo Okushi, Naoto Kobayashi
945
Authors: Mitsuru Hasegawa, Z. Tang, Yasuyoshi Nagai, T. Shimamura, K. Nakazuru, Toshinobu Chiba, M. Saito
132
Authors: Mitsuru Hasegawa, T. Ohashi, Toshihiko Tani, Y. Doi
453
Authors: Z. Tang, Mitsuru Hasegawa, Toshinobu Chiba, M. Saito, Hitoshi Sumiya, Z.Q. Li, Takashi Akahane, Y. Kawazoe, S. Yamaguchi
411
Authors: Mitsuru Hasegawa, Z. Tang, Toshinobu Chiba, M. Saito, Atsuo Kawasuso, Takashi Akahane, Z.-Q. Li, Y. Kawazoe, S. Yamaguchi
414
Showing 1 to 10 of 17 Paper Titles