Papers by Author: Paul Hideo Shingu

Paper TitlePage

Authors: Dariusz Oleszak, Paul Hideo Shingu
91
Authors: Keisuke Uenishi, Kojiro F. Kobayashi, Keiichi N. Ishihara, Paul Hideo Shingu
453
Authors: Keiichi N. Ishihara, Takeshi Matsumoto, Akira Otsuki, Paul Hideo Shingu
77
Authors: Akira Otsuki, Paul Hideo Shingu, Keiichi N. Ishihara
5
Authors: Takeshi Tanaka, Saburo Nasu, Keiyu Nakagawa, Keiichi N. Ishihara, Paul Hideo Shingu
269
Authors: S.D. De la Torre, Atsushi Yamamoto, Keiichi N. Ishihara, Paul Hideo Shingu, T. Hirato, Y. Awakura
237
Authors: Saburo Nasu, S. Imaoka, S. Morimoto, H. Tanimoto, B. Huang, Takeshi Tanaka, J. Kuyama, Keiichi N. Ishihara, Paul Hideo Shingu
569
Authors: J. Kuyama, Keiichi N. Ishihara, Paul Hideo Shingu
521
Authors: Paul Hideo Shingu, K. Yasuna, Keiichi N. Ishihara, Akira Otsuki, M. Terauchi
35
Authors: Paul Hideo Shingu, Keiichi N. Ishihara, Akira Otsuki, Masami Hashimoto, N. Hasegawa, I. Daigo, B. Huang
293
Showing 1 to 10 of 15 Paper Titles