Papers by Author: V.A. Trunov

Paper TitlePage

Authors: G. Merz, G. Försterling, V.A. Trunov, V.A. Ulyanov
481
Authors: N.A. Sobolev, Yu.V. Vyzhigin, B.N. Gresserov, E.I. Sheck, A.I. Kurbakov, E.E. Rubinova, V.A. Trunov
169
Authors: A.G. Italyantsev, Lyudmila I. Khirunenko, V.N. Mordkovich, E.E. Rubinova, E.M. Temper, V.A. Trunov, V.I. Shakhovtsov, L.I. Shpinar, V.I. Yashnik
1163
Authors: G.A. Krutov, V.A. Kudryshev, A.I. Kurbakov, A.L. Malyshev, A.V. Matveev, B.P. Toperverg, V.A. Trunov, V.A. Ulyanov, V.N. Gurin, A.A. Nechitaylov, A.P. Nechitaylov, L.A. Aslanov, V.V. Chernyshev, K. Ullakko, P. Hiismaki
55
Showing 1 to 4 of 4 Paper Titles