Papers by Author: V.G. Davydov

Paper TitlePage

Authors: I.N. Fridlyander, N.I. Kolobnev, O.E. Grushko, V.G. Davydov
249
Authors: T.D. Rostova, V.G. Davydov, V.I. Yelagin, Valerij V. Zakharov
793
Authors: V.G. Davydov, V.S. Siniavski, L.B. Ber, K.H. Rendigs, Gerhard Tempus, V.D. Valkov, V.D. Kalinin, Ye.V. Titkova, O.G. Ukolova, Ye.A. Lukina, Ye.I. Shvechkov, Ye.Ya. Kaputkin
1315
Authors: V.G. Davydov, V.I. Yelagin, Valerij V. Zakharov, Yu. Filatov
1841
Authors: V.G. Davydov, L.B. Ber, V.N. Ananiev
859
Authors: V.G. Davydov, I.N. Fridlyander, M.V. Samarina, A.I. Orozov, L.B. Ber, V.I. Yelagin, R. Lang, T. Pfannenmüller
1049
Showing 1 to 8 of 8 Paper Titles