Papers by Author: V.K. Portnoy

Paper TitlePage

Authors: J.V. Sirina, I.L. Fedotov, V.K. Portnoy, A.A. Ilyin, A.M. Mamonov
299
Authors: A.M. Blinov, V.K. Portnoy, S.D. Kaloshkin, I.A. Tomilin
151
Authors: K. Krivoroutchko, V.K. Portnoy, Henryk Matyja, V.I. Fadeeva
308
Authors: V.K. Portnoy, K.V. Tretjakov, A.N. Streletskii, I.V. Beresteskaya
453
Authors: Oleg M. Smirnov, V.K. Portnoy, M.A. Tsepin, N.L. Lissunets
Abstract: There are presented original experimental results of studying rheological behavior of Vitralloy 1 (Zr41Ti14Cu12.5Ni10Be22.5), which shows in the certain strain rate range stable linear viscous (Newtonian) flow. Comparative analysis of these results and the results related to other superplastic alloys as well as to crystallizing metallic melts has been carried out.
553
Authors: Dariusz Oleszak, V.K. Portnoy, Henryk Matyja
345
Authors: I.I. Novikov, V.K. Portnoy, V.S. Levchenko, A.O. Nikiforov
463
Authors: V.S. Levchenko, O.V. Solovjeva, V.K. Portnoy, Yu.V. Shevnuk
261
Authors: A.O. Nikiforov, V.S. Levchenko, I.I. Novikov, V.K. Portnoy
71
Authors: K. Krivoroutchko, Tadeusz Kulik, Henryk Matyja, V.I. Fadeeva, V.K. Portnoy
385
Showing 1 to 10 of 12 Paper Titles