Papers by Author: Yasuo Ito

Paper TitlePage

Authors: Teruo Wada, Yojiro Oishi, Ikuzo Kanazawa, Yoshitada Murata, Katsuyuki Fukutani, Yasuo Ito, F. Komori
413
Authors: Yutaka Ito, Nikolay Djourelov, Takenori Suzuki, Kenjiro Kondo, Yasuo Ito, Victor P. Shantarovich, Jun Onoe
310
Authors: Nikolay Djourelov, Takenori Suzuki, Chun Qing He, Yasuo Ito, Kalina Velitchkova, E. Hamada, Kenjiro Kondo
280
Authors: Katsutomo Okamoto, Katsutoshi Tanaka, N. Katsube, O. Sueoka, Yasuo Ito
1675
Authors: R. Lopez, V. Sanches, R.A. Morales, Yasuo Ito, L.A. Fucugauchi
1641
Authors: Yasuo Ito, Ikuzo Kanazawa, O. Sueoka, S. Takamura
1893
Showing 1 to 10 of 34 Paper Titles