Papers by Author: Yasuo Ito

Paper TitlePage

Authors: N. Oshima, E. Hamada, Takahito Suzuki, Ikuzo Kanazawa, Yasuo Ito
629
Authors: Tomoyuki Suzuki, Y. Oki, M. Numajiri, Tadamasa Miura, K. Kondo, Y. Shiomi, Y. Ueda, Yasuo Ito
785
Authors: T. Suzuki, Y. Oki, M. Numajiri, Tadamasa Miura, K. Kondo, S. Fujita, Yasuo Ito
1725
Authors: Victor P. Shantarovich, Takenori Suzuki, Chun Qing He, Nikolay Djourelov, I.B. Kevdina, V.A. Davankov, A.V. Pastukhov, Yasuo Ito
346
Authors: Kazushi Funakoshi, Yasushi Kino, Tsutomu Sekine, Hiroshi Kudo, Yasuo Ito, Takenori Suzuki
295
Authors: K. Tanaka, M. Ito, Hideki Kita, Katsutomo Okamoto, Yasuo Ito
789
Authors: Katsutomo Okamoto, Katsushi Tanaka, M. Ito, Hideki Kita, Yasuo Ito
743
Authors: Yasuharu Shirai, Yasuo Ito, Masaharu Yamaguchi
529
Authors: M. Saneyasu, Mitsuru Hasegawa, Z. Tang, M. Tabata, Masanori Fujinami, Yasuo Ito, S. Yamaguchi
460
Authors: Y. Terashima, A. Ozaki, R. Arai, Ikuzo Kanazawa, Yasuo Ito, K. Fukutani, Y. Murata, F. Komori
526
Showing 11 to 20 of 34 Paper Titles