Papers by Author: Yoshimitsu Yamada

Paper TitlePage

Authors: Yoshimitsu Yamada, Shin Ichi Nishizawa, Shinichi Nakashima, Kazuo Arai
131
Authors: Yoshimitsu Yamada, Kazukiyo Sagawa, Shinichi Nakashima
79
Authors: Yugang Ma, Mamoru Mabuchi, Koji Shimojima, Yoshimitsu Yamada, Cui E Wen, Minoru Nakamura, Tadashi Asahina, Hajime Iwasaki, Tatsuhiko Aizawa, Kenji Higashi
327
Authors: Minoru Nakamura, Mamoru Mabuchi, Noriko Saito, Yoshimitsu Yamada, M. Nakanishi, Koji Shimojima, Ichinori Shigematsu
435
Authors: Cui E Wen, Yoshimitsu Yamada, Koji Shimojima, Mamoru Mabuchi, Minoru Nakamura, Tadashi Asahina
359
Authors: Koji Shimojima, Yoshimitsu Yamada, Mamoru Mabuchi, Noriko Saito, M. Nakanishi, Ichinori Shigematsu, Minoru Nakamura, Tadashi Asahina, T. Igarashi
1006
Authors: Yoshimitsu Yamada, Koji Shimojima, M. Nakanishi, Mamoru Mabuchi, Noriko Saito, Minoru Nakamura, Tadashi Asahina
271
Showing 1 to 8 of 8 Paper Titles