Papers by Author: Jian Yi Lin

Paper TitlePage

Authors: H. Pan, J.B. Yi, B.H. Liu, S. Thongmee, J. Ding, Yuan Ping Feng, Jian Yi Lin

Abstract: We have fabricated metal/alumina hybrid materials by electrodepositon of metal nanowires into nanopores of anodic aluminum oxide templates....

123
Authors: B.H. Liu, J. Ding, Z.L. Dong, Zeng Yong Zhong, Jian Yi Lin, T. White

Abstract: Mechanochemical process was employed to prepare Fe/MgO and Fe/NaCl nanocomposites. The carbon nanostructures (nanotubes and...

183
Authors: Zhe Chuan Feng, Feng Yan, W.Y. Chang, Jian H. Zhao, Jian Yi Lin
647
Authors: Yi Hua Wang, Jian Yi Lin, Zhe Chuan Feng, Soo Jin Chua, Cheng Hon Huan Alfred
325
Authors: B.H. Liu, J. Ding, Z.L. Dong, Zeng Yong Zhong, Jian Yi Lin, T.J. White

Abstract: Mechanical milling was employed to prepare the nanocomposite precursors for the catalytic growth of carbon nanostructures. For alumina...

383
Showing 1 to 5 of 5 Paper Titles