Papers by Author: Tetsuya Hirade

Paper TitlePage

Authors: Victor P. Shantarovich, Tetsuya Hirade, I.B. Kevdina, V.W. Gustov, M.S. Arzhakov
352
Authors: K. Ito, T. Oka, Yoshinori Kobayashi, Y. Shirai, K. Wada, M. Matsumoto, M. Fujinami, Tetsuya Hirade, Yoshihide Honda, H. Hosomi, Yasuyoshi Nagai, Koji Inoue, Haruo Saito, Keiji Sakaki, K. Sato, Akira Shimazu, Akira Uedono
Abstract: An interlaboratory comparison for positron annihilation lifetime (PAL) measurements for pure nickel and fused silica was performed. Based on the reported positron (for nickel) and positronium (for fused silica) lifetimes, the uncertainties in the PAL measurements were estimated.
248
Authors: Tetsuya Hirade, Hiroyuki Toyokawa, Toshiyuki Ohdaira, Ryoichi Suzuki, Hideaki Ohgaki
474
Authors: Tetsuya Hirade
248
Showing 1 to 7 of 7 Paper Titles