Papers by Keyword: Spur Model

Paper TitlePage

Authors: Katsutomo Okamoto, Katsutoshi Tanaka, N. Katsube, O. Sueoka, Yasuo Ito
1675
Authors: Cai-Lin Wang, Frans H.J. Maurer, Morten M. Eldrup, N.J. Pedersen
387
Authors: Kazushi Funakoshi, Yasushi Kino, Tsutomu Sekine, Hiroshi Kudo, Yasuo Ito, Takenori Suzuki
295
Authors: A.D. Mokrushin
1157
Showing 1 to 7 of 7 Paper Titles