Metastable, Mechanically Alloyed and Nanocrystalline Materials 1999

Paper Title Page

Authors: Anatoly Ye. Yermakov, V.L. Gapontzev, V.V. Kondratyev, Yuri N. Gornostyrev, Mikhail A. Uimin, A.Yu. Korobeinikov
577
Authors: G.A. Dorofeev, Eugene P. Yelsukov, A.L. Ul'anov, G.N. Konygin
585
Authors: E.V. Shelekhov, Victor V. Tcherdyntsev, Leonid Y. Pustov, S.D. Kaloshkin, I.A. Tomilin
603
Authors: V.L. Gapontzev, A.G. Kesarev, Anatoly Ye. Yermakov, V.V. Kondratyev
609
Authors: O. Coreño Alonso, J. Gerardo Cabañas-Moreno, J.J. Cruz-Rivera, H.A. Calderón, Minoru Umemoto, Koichi Tsuchiya, S. Quintana-Molina, C. Falcony
635

Showing 91 to 100 of 150 Paper Titles