Paper Title
Page
Authors: Eva Gregorová, Jiří Havrda, W. Pabst
369
Authors: W. Pabst, Jiří Havrda, Eva Gregorová, Eva Týnová
373
Authors: V.E. Banin, S. Paranin, Vladimir Khrustov, A. Medvedev, A. Shtol`ts
377
Authors: Olga Getman, V.V. Holoptsev, V.V. Panichkina, I.V. Plotnikov, Valeriy Skorokhod
385
Authors: Olga Getman, V.V. Panichkina, Valeriy Skorokhod, E.A. Shevchenko, V.V. Holoptsev
389
Authors: Krzysztof Haberko, A. Wajler, Zbigniew Pędzich, Marek Faryna, M.M. Bucko
393
Authors: Corinne Legros, Bernard Lesage, Martin Kilo, G. Strehl, Günter Borchardt, Claude Carry
401
Authors: Ender Suvacı, Gary L. Messing
405
Showing 91 to 100 of 536 Paper Titles