Bioceramics 14

Paper Title Page

Authors: Sang Hoon Rhee, Je Yong Choi
433
Authors: J.A. Juhász, Kawashita Masakazu, Noboru Miyata, Tadashi Kokubo, Takashi Nakamura, Serena Best, William Bonfield
437
Authors: Y. Aburatani, Kanji Tsuru, Satoshi Hayakawa, Akiyoshi Osaka
445
Authors: Masanori Kikuchi, Tsunemasa Taguchi, Hiroshi Matsumoto, M. Tanaka, Kazuo Takakuda
449
Authors: Sang Hoon Rhee, Hyun Min Kim
453
Authors: Timo Närhi, Teemu Tirri, J. Rich, Jukka Seppälä
461
Authors: Mamoru Aizawa, M. Ito, Kiyoshi Itatani, Hiroshi Suemasu, Akira Nozue, Isao Okada, Minoru Matsumoto, M. Ishikawa, Hiroshi Matsumoto, Yoshiaki Toyama
465
Authors: R.A. Sousa, João F. Mano, Rui L. Reis, António M. Cunha, M.J. Bevis
469

Showing 101 to 110 of 159 Paper Titles