Paper Title
Page
Authors: A.Yu. Babkevich, V.I. Bondar, V.E. Danil'chenko
560
Authors: Igor V. Alexandrov, Ruslan Valiev
577
Authors: V.S. Khmelevskaya, V.G. Malynkin, V.S. Kraposhin
583
Authors: Heinz Günter Brokmeier, P. Spalthoff
589
Authors: V.I. Bondar, V.E. Danil'chenko, B.B. Pol'chuk
595
Authors: M. Beck, M. Ellner, Eric J. Mittemeijer
604
Showing 91 to 100 of 192 Paper Titles