THERMEC'2003

Volumes 426-432

doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.426-432

Paper Title Page

Authors: Ivani de S. Bott
1463
Authors: Koh Ichi Sugimoto, Akira Hayakawa, Shunichi Hashimoto, Shushi Ikeda
1469
Authors: Jia Lin Gu, Dong Yuan Wei, K.D. Chang, D.Y. Liu, Hong Sheng Fang, Bing Zhe Bai, Zhi Gang Yang, Wen Zheng Zhang
1475
Authors: Yoshihiko Ono, Takeshi Fujita, Yasunobu Nagataki, Toshiaki Urabe, Yoshihiro Hosoya
1481
Authors: Hua Ding, L. Li, Y.Z. Xiao, Xiang Hua Liu, Guo Dong Wang, S.E. Hu, Wei Hua Sun
1487
Authors: T. Sadasue, S. Suzuki, M. Suwa, S. Mitao, Kunimasa Takahashi
1493
Authors: R.G. Santos, S.R. Andrade, J.L. Peralta
1499
Authors: Masato Ueda, Hiroyuki Y. Yasuda, Yukichi Umakoshi
1505
Authors: S.S. Campos, E. Valencia Morales, H.J. Kestenbach
1517

Showing 231 to 240 of 750 Paper Titles