Applied Mechanics and Materials

ISSN: 1662-7482

Main Themes

Volumes
Edited by: Moussa Karama
Online since: June 2011

62

Edited by: Moussa Karama
Online since: June 2011

61

Edited by: Qi Luo
Online since: June 2011

58-60

Edited by: Zhou Mark
Online since: March 2011

52-54

Edited by: Shaobo Zhong, Yimin Cheng and Xilong Qu
Online since: February 2011

50-51

Edited by: Zhixiang Hou
Online since: February 2011

48-49

Edited by: Ran Chen
Online since: December 2010

44-47

Edited by: Long Chen, Yongkang Zhang, Aixing Feng, Zhenying Xu, Boquan Li and Han Shen
Online since: December 2010

43

Edited by: Bo Zhao, Yidu Zhang, Guanglin Wang, Hai Zhang, Jianbin Zhang and Feng Jiao
Online since: November 2010

42

Showing 521 to 530 of 549 Main Themes