Abstract:
Bi3BaO5.5, (Bi,Ca)3BaO5.5, (Bi,Pb)3BaO5.5: Ionic Conduction
Page: A195