Paper Title
Page
Authors: Lyudmila N. Paritskaya, V.V. Bogdanov
615
Authors: O.V. Duchenko, P. Feschotte, G. Burri, Vasil I. Dybkov
621
Authors: V.I. Franchouk, Leonid N. Larikov, P.V. Mudruk, W. Reif
625
Authors: Ulrich Schoo, M. Hirscher, Helmut Mehrer
631
Authors: Masanori Watanabe, Z. Horita, Minoru Nemoto
637
Authors: L. Farber, I. Gotman, Elazar Y. Gutmanas
643
Authors: Martin Hunkel, D. Bergner
655
Authors: A.O. Bogatyrev, Andriy Gusak, Yu.A. Lyashenko
667
Showing 91 to 100 of 253 Paper Titles