Metal Matrix Composites

Paper Title Page

Authors: V.V. Bhanuprasad, M.A. Staley, P. Ramakrishnan, Y.R. Mahajan
495
Authors: A. Ureña, José Maria Gómez de Salazar, M. Dolores Escalera
523
Authors: Li Min Zhou, Yiu Wing Mai, Lin Ye, Jae Kwan Kim
549
Authors: Da Zhi Yang, S.L. Dong, Jian Fu Mao, Y.X. Cui
627
Authors: G. Wu, Yongbing Zhao, N. Kono, H. Watanabe, T. Takahashi
647

Showing 31 to 40 of 57 Paper Titles