Ceramic Matrix Composites

Volumes 108-110

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.108-110

Paper Title Page

Authors: N. Thiyagarajan, S. Deb, Y.R. Mahajan
3
Authors: R. Mitra, Y.R. Mahajan, N. Eswara Prasad, W.A. Chiou, C. Ganguly
11
Authors: Ji Hong She, Dong Liang Jiang, Shou Hong Tan, Jing Kun Guo
45
Authors: Xing Ai, Zhi Qiang Li, Jian Xin Deng
53
Authors: Dong Liang Jiang, Ji Hong She
67
Authors: J. Subrahmanyam
105

Showing 1 to 10 of 36 Paper Titles