Bioceramics 13

Volumes 192-195

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.192-195

Paper Title Page

Authors: Joop G.C. Wolke, E.M. Ooms, John J. Jansen
793
Authors: Olivier Gauthier, I. Khairoun, Pierre Weiss, Jean Michel Bouler, Eric Aguado, G. Daculsi
801
Authors: Hong Lian Dai, Yu Hua Yan, Shi Pu Li, Xiao Ming Chen
821
Authors: Y. Miyamoto, T. Toh, Tetsuya Yuasa, M. Takechi, Y. Momota, M. Nagayama, Ishikawa Kunio, Kiyoshi Suzuki
829

Showing 191 to 200 of 248 Paper Titles