10. International Congress on Metallic Corrosion

Volumes 20-28

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.20-28

Paper Title Page

Authors: Thierry Magnin, D. Desjardins, Monique Puiggali
1979
Authors: F. Bejan, Constantin Radovici, D. Nuta, A. Banu
2063
Authors: Zai Liang Chen, You Rong Qian, Shu Yi Xing
2081
Authors: Shu Ju Huang, Ping Sheng Zhang, Gao Feng Quan, Yu Jiu Song
2089

Showing 221 to 230 of 438 Paper Titles