Self-Propagating High-Temperature Synthesis

Paper Title Page

Authors: Qing Tang, Q. Dong, Wen Chao Li, D.Y. Wu
129
Authors: Tao Lin, Shi Ju Guo, Sheng Yin, Zhi Meng Guo, Yanping Wei
133
Authors: Yong Hua Li, Li Jian Rong, Yi Yi Li
137
Authors: Chang Chun Ge, Jiang Tao Li, Ke Xin Chen
143
Authors: Bao Lin Zhang, Han Rui Zhuang, Wen Lan Li, Su Ying Xu, Xin Yu Luo, Xin Rui Xu
153
Authors: K.L. Smirnov, I.P. Borovinskaya
159
Authors: Xing Hong Zhang, Xiao Dong He, Jie Cai Han, Gui Qing Chen
165
Authors: T.V. Barinova, I.P. Borovinskaya, V.I. Ratnikov, T.I. Ignatjeva, V.V. Zakorzhevsky
193

Showing 21 to 30 of 34 Paper Titles