Bioceramics 14

Volumes 218-220

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.218-220

Paper Title Page

Authors: Kaj H. Karlsson, Rainer Backman, Mikko Hupa
103
Authors: Noboru Miyata, K. Fuke, Qi Chen, Kawashita Masakazu, Tadashi Kokubo, Takashi Nakamura
117
Authors: Naoshi Ozawa, Yoshihiro Ideta, Takeshi Yao, Tadashi Kokubo
127
Authors: Toshiki Miyazaki, Y. Akioka, Chikara Ohtsuki, Masao Tanihara, J. Nakao, Yoshimitsu Sakaguchi, Shigeji Konagaya
133
Authors: Y. Akioka, Toshiki Miyazaki, Chikara Ohtsuki, Masao Tanihara, J. Nakao, Yoshimitsu Sakaguchi, Shigeji Konagaya
137
Authors: Jin Ming Wu, Satoshi Hayakawa, Kanji Tsuru, Akiyoshi Osaka, Dimitri Aslanidis
141

Showing 21 to 30 of 158 Paper Titles