High-Performance Ceramics 2001

Volumes 224-226

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.224-226

Paper Title Page

Authors: Jia Lin Sun, Xin Yu Luo, Da Li Qu, Yan Ruo Hong
281
Authors: Li Hua Xu, Gui Qiu Nie, Fang Lian, Ji Zhou Bai, Hua Chen, Zhi Fu, Ru Sheng He, Yang Bao Qian, José Maria F. Ferreira
287
Authors: Xue Min Cui, Shi Xi Ouyang, Y. Huang, K.N. Sun, X. Wang, Yan Sheng Yin
291
Authors: Xiao Lin Liu, Yong Huang, Jin Long Yang, Liang Su
295
Authors: Zhi Jian Peng, He Zhuo Miao, Wen Jie Si, Long Hao Qi, Wen Zhi Li
305
Authors: He Zhuo Miao, Jiang Hong Gong, Zhe Zhao, Qi Zhang
313
Authors: Wei Hsing Tuan, Jing Kun Guo
317
Authors: L.K. Zang, Yun Fa Chen, Zhen Jiang Wu, Jiang Hong Gong, Yu Xheng Xie
321

Showing 61 to 70 of 175 Paper Titles