Advances in Abrasive Technology V

Paper Title Page

Authors: Li Bo Zhou, Yuta Yaguchi, Tsutomu Fujii, Jun Shimizu, Hiroshi Eda
3
Authors: Hiromichi Onikura, Ryuuichi Inoue, Keitaro Okuno, Osamu Ohnishi
9
Authors: Hisanori Taniyama, Hiroshi Eda, Li Bo Zhou, Jun Shimizu, Junichi Sato
15
Authors: J.W. Kim, Yutaka Yamagata, Shinya MORITA, Sei Moriyasu, Hitoshi Ohmori, Takehiro Higuchi
19
Authors: Y. Pan, Takeo Sasaki, N. Ito, Hitoshi Ohmori, Yutaka Yamagata, Yoshihiro Uehara, Wei Min Lin
23
Authors: Hon Jong Choi, Seok Woo Lee, Bong Goo Lee
29
Authors: Seok Woo Lee, Hon Jong Choi, Hyun Woo Lee, Jae Young Choi, Hae Do Jeong
35
Authors: T. Suzuki, Hitoshi Ohmori, Y. Dai, Wei Min Lin, Kazutoshi Katahira, Akitake Makinouchi, Hirofumi Tashiro, H. Yokota, Mayumi Suzuki, Toshihiko Abe, T. Shimasaki
49

Showing 1 to 10 of 70 Paper Titles