Progress in Experimental and Computational Mechanics in Engineering

Volumes 243-244

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.243-244

Paper Title Page

Authors: Yun Wang, Quan Kun Liu, Lei Gang Wang, Rong Zhen Xu
15
Authors: Ryuji Shioya, Masao Ogino, Hiroshi Kanayama, Daisuke Tagami
21
Authors: Yoshitaka Wada, Mamtimin Gheni, Masanao Matsumoto, Masanori Kikuchi
27
Authors: Kazumi Hirano, Youhei Unno, Yoshihisa Harada, Masanori Kikuchi
33
Authors: Hiroaki Zushi, Jun Takahashi, Kazuro Kageyama, Hideaki Murayama, Hideaki Nagai, Jun-ichi Matsui
45

Showing 1 to 10 of 104 Paper Titles