Machining of Natural Stone Materials

Volume 250

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.250

Paper Title Page

Authors: Janusz Konstanty, Xipeng Xu
1
Authors: Berend Denkena, Hans Kurt Tönshoff, T. Friemuth, Th. Glatzel
21
Authors: Hans Kurt Tönshoff, Berend Denkena, H.H. Apmann
33
Authors: Yan Hui Wang, Jian Bing Zang, Ming Zhi Wang, Y.Z. Zheng
41
Authors: Jian Bing Zang, Yan Hui Wang, H.X. Wang, Xiao Ming Zhang
68
Authors: Long Chen Duan, Fu Ling Tang, K.H. Yang, Q.H. Zou
73

Showing 1 to 10 of 44 Paper Titles