Advances in Grinding and Abrasive Processes

Paper Title Page

Authors: Hong Jun Xu, Yu Can Fu, Bing Xiao, Jiu Hua Xu
6
Authors: Yan Hui Wang, Jian Bing Zang, Xing Hong Zhang, Ming Zhi Wang
14
Authors: Chuan Zhen Huang, B. Fang, Zhan Qiang Liu, Han Lian Liu, Sui Lian Wang, Xing Ai
19
Authors: Xi Peng Xu, G.Q. Zhang, Hui Huang
26
Authors: Zhi Hong Li, Y.M. Zhu, Xia Wan Wu, Q.M. Yuan, Zheng Fang Yang
33
Authors: Chuan Zhen Huang, M. Li, Sui Lian Wang, Jing Sun, Han Lian Liu, Xing Ai
37

Showing 1 to 10 of 177 Paper Titles