Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Volumes 274-276

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.274-276

Paper Title Page

Authors: Hyung Joon Shin, Seung Hyun Hong, Dong Nyung Lee
11
Authors: Geng Kai Hu, Zhu Ping Huang
35
Authors: Wei Yang, Xinling Ma, Hong Tao Wang, Wei Hong
51
Authors: She Xu Zhao, Zhen Bang Kuang
73

Showing 1 to 10 of 192 Paper Titles