Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Paper Title Page

Authors: Hyung Joon Shin, Seung Hyun Hong, Dong Nyung Lee
11
Authors: Geng Kai Hu, Zhu Ping Huang
35
Authors: Wei Yang, Xinling Ma, Hong Tao Wang, Wei Hong
51

Showing 1 to 10 of 193 Paper Titles